Hoekje2

          Huisreglement Schijndelse Oktoberfest

 1. Onderstaande regels/algemene voorwaarden zijn van toepassing op het “Schijndelse Oktoberfest” welke georganiseerd wordt door “Stichting Oktoberfest Meijerijstad” en plaatsvindt in de feesttent op de markt in Schijndel.
 2. Het betreden van het gehele evenemententerrein en het bijwonen van het evenement zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie is dan ook niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek. Hieronder valt ook eventuele gehoorbeschadiging.
 3. De leeftijdsgrens voor alcohol is 18 jaar, ook personen die zich schuldig maken aan doorverstrekking zijn strafbaar, een eventuele boete omtrent drankgebruik zal worden verhaald op de overtreder.
 4. Bezoekers zijn verplicht op verzoek van bewaking en/of organisatie zonder opgaaf van reden zich te legitimeren! (Alleen paspoort, identiteitskaart en rijbewijs zijn geldige legitimatiebewijzen. Kopieën zijn niet geldig)
 1. Tijdens de entree zal er een toegangscontrole plaatsvinden, d.w.z. dat men gevraagd kan worden om mee te werken aan een veiligheidsfouillering. Deze controle zal steekproefsgewijs en zonder aanzien des persoon worden uitgevoerd. Indien u hieraan geen medewerking verleent, behoudt de organisatie zich het recht om te toegang te weigeren/ontzeggen. Dit zonder teruggaaf van entreegelden.
 2. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de dienstdoende bewaking en/of organisatie van het evenement.
 3. Het is verboden eigen eten en drinken mee te nemen op het evenemententerrein. Dit kan worden ingenomen en wordt na afloop van het evenement niet terug gegeven.
 4. Tijdens het evenement worden (foto-) opnames gemaakt. Bij binnenkomst geven bezoekers stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.
 5. Gewelddadigheid, seksistisch, ongewenst of agressief gedrag wordt niet getolereerd. Personen die zich hieraan schuldig maken worden per direct van het festivalterrein verwijderd.
 6. Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor om het programma te wijzigen. Bij het niet door gaan van een of meer acts kunnen entreegelden niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden.
 7. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie van het evenement folders of andere promotionele artikelen uit te delen.
 8. In omstandigheden waarbij dit reglement geen uitsluitsel biedt is het oordeel van de organisatie leidend.
 9. Het is niet toegestaan om te roken in de tent. Dit wordt u bij de entree medegedeeld via pictogrammen . Eventuele boetes bij overtredingen worden op de overtreders verhaald. Roken is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde rookruimtes.
 10. Handel in en/of gebruik van (soft en/of hard) drugs is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd.
 11. Slag-, steek- of vuurwapens zijn ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd.
 12. Wildplassen is niet toegestaan.
 13. Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen of opnameapparatuur mee te nemen op het evenemententerrein.
 14. Het is verboden professionele foto- of filmapparatuur bij zich te dragen. (Onder professionele foto- apparatuur worden camera’s met verwisselbare lenzen verstaan)
 15. Het is niet toegestaan (huis)dieren mee te nemen.
 1. De organisatie kan bepaalde personen de toegang weigeren tot, of verwijderen van, het evenemententerrein zonder opgaven van reden.
 2. Op gronde van uw gedrag op het evenemententerrein en/of openbare weg rond het evenemententerrein kan de bewaking en/of organisatie van het evenement u ten alle tijden de toegang weigeren.
 3. Personen welke met drank (bier) gooien worden verwijderd. Het is verboden om voorwerpen, drank, bekers, pullen etc. naar de optredende artiesten te gooien. Deze bezoekers worden direct van het festivalterrein verwijderd.
 4. Personen die op de banken en tafels staan kunnen worden verwijderd.
 5. De organisatie van het evenement is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het zoek raken van persoonlijke eigendommen ook niet wanneer deze in de garderobe ter bewaring zijn gegeven.
 6. Fietsen kunnen alleen worden geplaatst in de daarvoor bestemde rekken.
 7. Eenmaal gekochte entreekaarten worden niet teruggenomen.
 8. Entreekaarten zijn alleen geldig op de vermelde editie. Consumptiemunten zijn geldig tot en met 6-10-2018 en in Café De Sok.
 9. Bezoekers dienen bij het verlaten van het festivalterrein overlast voor omwonenden te beperken.
 10. Het is verboden om plastic bekers, snack bakjes en pullen mee buiten het evenemententerrein te nemen.
 11. Sluitingstijd op vrijdag is 23:00 uur en op zaterdag 24:00 uur.
 12. Rondhangen in en om de tent(en) na sluitingstijd is niet toegestaan.
 13. De organisatie van het evenement, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het terrein of locatie.
 14. De organisatie van het evenement, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel, materiële schade en/of diefstal toegebracht door derden.
 15. Schade veroorzaakt door bezoekers wordt verhaald. Hieronder valt ook schade aan apparatuur veroorzaakt door drank gooien.
 16. Door het betreden van het evenemententerrein geeft u aan op de hoogte te zijn van het geldende Huisreglement. (Aan de kassa is het huisreglement ter inzage verkrijgbaar)
 17. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
hoekje